[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 
  
ประวัติ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  
 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ มีวิสัยทัศน์ในการพัฒนาว่า

" พัฒนาตำบลทุกด้าน ประสานงานทุกระดับ

รับฟังประชาชน ทุกคนมีคุณธรรม "

อบต.นาโพธิ์อยู่ในเขตที่ตั้งปกครองของอำเภอกุสุมาลย์ จ.สกลนคร มีเนื้อที่โดยประมาณ 90.87 ตรม. หรือ 56,794 ไร่ ตำบลนาโพธิ์ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของอ.กุสุมาลย์ ระยะห่างจากอ.กุสุมาลย์ ประมาณ 2 กม และห่างจากจ.สกลนคร 42 กม โดยมีอาณาเขตดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านค้อ อ.โพนสวรรค์ จ.นครพนม
ทิศใต้ ติดต่อกับบ้านหนองผือ อ.โพนนาแก้ว จ.สกลนคร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ต.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.นาเพียง จ.สกลนคร


สภาพโดยพื้นที่ทั่วไปของต.นาโพธิ์ ส่วนใหญ่เป็นที่ราบและที่ราบที่สูง ลักษณะรูปร่างเป็นบริเวณพื้นที่กว้างและยาวลงมา มีทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๒ ตัดผ่านทางตอนใต้ของตำบล มีแหล่งน้ำธรรมชาติ อ่างเก็บน้ำ และลำห้วยขนาดเล็กไหลผ่าน สภาพดินโดยทั่วไปเป็นดินลูกรัง


แบ่งเขตการปกครองทั้งหมด 12 หมู่บ้านและอยู่ในเขตการปกครอง อบต.นาโพธิ์ เต็มจำนวนทั้ง 12 หมู่บ้าน
ในปัจจุบันตำบลนาโพธิ์มีประชากรรวม 8197 คน
แยกเป็นชาย 4078 คน หญิง 4119 คน มีจำนวนหลังคาเรือนรวมทั้งสิ้น 2304 ครัวเรือน อาชีพประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทางด้านเกษตรกรรม มีผลผลิตทางการเกษตรที่สำคัญได้แก่
ข้าว มันสับปะหลัง มะเขือเทศ และมีอาชีพภายในตำบลนาโพธิ์ ได้แก่ อาชีพนอกภาคเกษตรกรรม กลุ่มทอผ้าบ้านขาไก่
กลุ่มตัดเย็บและแปรรูปผลิตภัณจากผ้าบ้านขาไก่ และรับจ้างแรงงาน เป็นต้น
ประชากรส่วนใหญ่นับถ่อศาสนาพุทธ มีวัดเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชน

ซึ่งมีวัดอยู่ทั้งสิน 8 แห่ง โบสถ์ 1 แห่ง
มีภาษาไทโส้และภาษาภูไท เป็นภาษาถิ่นที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารทั่วไป มีประเพณีที่สำคัญ ได้แก่
ประเพณีแห่ดาวคริสมาส
ประเพณีทำบุญกองข้าว
ประเพณีเลี้ยงผีมูล
ประเพณีเหย้า
ประเพณีห่อข้าวประดับดิน
ประเพณีสงกราน
และวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา
การบริการสาธารณะ อบต นาโพธิ์ มีการบริการสาธารณะได้แก่
การบริหารจัดการขยะ เช่น บริการจัดเก็บขยะ การบริการน้ำอุปโภคและบริโภค และบรรเทาสาธารณภัย
การบริการสงเคราะห์ผู้ยากในกรณีเจ็บป่วยและอุบัติเหตุฉุกเฉิน
การบริหารจัดการศึกษาระดับก่อนวัยเรียน จำนวน 4 ศูนย์ได้แก่
ศูนยพัฒนาเด็กเล็กวัยเตาะแตะบ้านนาโพธิ์
ศพด.ตต บ้านม่วง
ศพด.ตต บ้านโคกม่วง
ศพด.บ้านโคกสว่าง
ตลาดกลาง SML และบริการอื่นๆตามอำนาจหน้าที่และนโยบายของรัฐ นอกจากนี้ยังมีการบริการสาธารณะอื่นๆของรัฐที่สำคัญได้แก่ โรงเรียนประถมศึกษา ๓ แห่ง
โรงเรียนมัธยมศึกษาขยายโอกาส ๑ แห่ง
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ๑ แห่ง เป็นต้น
สถานที่ท่องเที่ยวของตำบล ศูนย์แสดงวิถีชีวิตของเผาไทโส้ ตั้งอยู่บ้านโคกม่วง ม.๒ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
วัดบ้านไทรย้อย ตั้งอยู่ บ้านนาโพธิ์ ม.๑๑ ต.นาโพธิ์ อ.กุสุมาลย์ จ.สกลนคร
ผลิตภัณฑ์ชุมชน ประกอบด้วย กระเป๋าผ้าพื้นเมืองและผ้าทอ กลุ่มทอผ้าบ้านขาไก่ ม.๖


จำนวนบุคลากรและอัตรากำลังของ อบต.นาโพธิ ประกอบด้วย
๑.คณะผู้บริหาร ๔ คน
๒.สมาชิกสภาอบต. ๑๒ คน
๓.พนักงานส่วนตำบล ๑๗ คน
๔.นักงานจ้างตามภารกิจ/พนักงานจ้างทั่วไป ๓๐ คน
๕.ครู ๔ คน /ครูผู้ดูแลเด็ก ๑๐ คน


คณะผู้บริหาร อบต.นาโพธิ์ ได้แก่
นายวิเศษ มุงวงษา นายกอบต.นาโพธิ์
นายประหยัด วัดแผ่นลำ รองนายก
นายเกษา  ใบอุดม รองนายก
นายชมเชย มุงวงษา เลขานุการนายก
แบ่งส่วนราชการออกเป็น ๔ ส่วนได้แก่ สำนักปลัด กองคลัง กองช่าง และกองสวัสดิการ
สำนักปลัด อบต.นาโพธิ์
มีอำนาจหน้าที่รับผิดชอบดังต่อไปนี้
๑.งานบริหารงานบุคคล

๒.งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

๓.งานการศึกษา

๔.งานกองคลัง

๕.งานกองช่าง

๖.งานกองสวัสดิการ

กิจกรรมและโครงการที่ อบต.นาโพธิ์ดำเนินการ
๑.กิจกรรมจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยโรคเอดส์ นอกสถานที่
๒.โครงการจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจำ เดือนละ ๑ ครั้ง
๓.โครงการฝึกอบรมจิตอาสาภัยพิบัติ
๔.กิจกรรมอื่นๆตามอำนาจหน้าที่


ความมุ่งมั่นทุ่มเทและตั้งใจในการพัฒนาของเจ้าหน้าที่ทุกส่วนของ อบต.นาโพธิ์

ตลอดจนวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลของผู้บริหารคือสิ่งที่สำคัญแห่งความสำเร็จของต.นาโพธิ์

ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่เกิดจากเพียงคนใดคนหนี่งแต่เกิดจากขวัญกำลังใจของพี่น้องชาวตำบลนาโพธิ์

ที่จะร่วมกันคิด ร่วมกันทำ ร่วมกันสร้างชุมชนนี้ให้น่าอยู่เคียงคู่พี่น้องประชาชนตลอดไปองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo.sakon63@gmail.com Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำ