[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 
  
วิสัยทัศน์  
 


" พัฒนาตำบลทุกด้าน ประสานงานทุกระดับ

                    รับฟังประชาชน ทุกคนมีคุณธรรม "                   

 

พันธกิจ

1. จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำและทางบก

2. สร้างความเข้มแข็งตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง

3. รักษาความสะอาดของถนน ทางเดิน และที่สาธารณะ รวมทั้งกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล

4. ป้องกันและระงับโรคติดต่อ

5. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

6. ส่งเสริมการศึกษา ศาสนาวัฒนธรรม

7.ส่งเสริมการพัฒนาสตรี เด็ก เยาวชน ผู้พิการ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาสองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo.sakon63@gmail.com Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำ