[x] ปิดหน้าต่างนี้
วิสัยทัศน์การพัฒนา: โครงสร้างพื้นฐานครอบคลุม ชุมชนเข้มแข็ง แหล่งท่องเที่ยวเลื่องลือ ยึดถือวิถีเศรษฐกิจพอเพียง
เมนูหลัก
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี
พระราชบัญญัติ
poll

   คุณคิดว่าเวปนี้เป็นอย่างไร


  1. ดีมาก
  2. ดี
  3. ปานกลาง
  4. แย่
  5. แย่มาก
เว็บลิ้งค์
ไทยตำบลดอทคอม
ฐานข้อมูลหน่วยงานของรัฐ
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
กระทรวงมหาดไทย

 

  

ชื่อ : นายวิเศษ มุงวงษา
ตำแหน่ง : นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Napo.sakon63@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0998751881

ชื่อ : นายประหยัด วัดแผ่นลำ
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Napo.sakon63@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0961123545

ชื่อ : นายเกษา ใบอุดม
ตำแหน่ง : รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Napo.sakon63@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0884562321

ชื่อ : นายชมเชย มุงวงษา
ตำแหน่ง : เลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Napo.sakon63@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0996674511

ชื่อ : จ.อ.วัชรพงศ์ ชาที
ตำแหน่ง : รักษาการในตำแหน่ง รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Napo.sakon63@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0880536897

ชื่อ : นายยงยุทธ กองเกิด
ตำแหน่ง : นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Napo.sakon63@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0918839987

ชื่อ : นางรัตนาพร สุขสำราญ
ตำแหน่ง : นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Napo.sakon63@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0982451457

ชื่อ : นายสมพร ช่วยชู
ตำแหน่ง : นิติกรชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Napo.sakon63@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0885543462

ชื่อ : จ่าสิบตรีอดิศร ชินวงศ์
ตำแหน่ง : นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชำนาญการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Napo.sakon63@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0807408082

ชื่อ : นางกานต์รวี วิภาวิน
ตำแหน่ง : นักวิชาการตรวจสอบภายใน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Napo.sakon63@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0939260381

ชื่อ : นางสาวจามจุรี ใบหะสี
ตำแหน่ง : นักพัฒนาชุมชน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Napo.sakon63@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0817298231

ชื่อ : นายณัฏฐ์ณกิตติ์ ศรีดาหลง
ตำแหน่ง : นายช่างโยธาชำนาญงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Napo.sakon63@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0969639740

ชื่อ : นางสาวกัญวรา สุวรรณมาโจ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Napo.sakon63@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0631479599

ชื่อ : นางสาวสุวรรณา ทะวงศ์นา
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Napo.sakon63@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0935626075

ชื่อ : นางสาวนภาพร เติมทานาม
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Napo.sakon63@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : -

ชื่อ : จ่าสิบเอกทวีศักดิ์ ชัยมุงคุณ
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Napo.sakon63@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0937958000

ชื่อ : นางสาวประเพ็ญ ฤทธิวงศ์จักร
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : Napo.sakon63@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 0951861946

ชื่อ : ว่าที่ ร.ท.ยุทธนา อุณพรหม
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ :
เบอร์โทรศัพท์ : 0924998797

ชื่อ : นางสาวอโณทัย ทิ้งชั่ว
ตำแหน่ง : นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองคลัง
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : ์Napo.sakon63@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :

ชื่อ : นางสาวนวลจันทร์ แสงสุวรรณดี
ตำแหน่ง : เจ้าพนักงานธุรการ
หน้าที่หลัก :
อีเมล์ : ์Napo.sakon63@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 042704837
กำลังแสดงหน้าที่ 1/2 ->
<< 1 2 >>

เลือกกลุ่มบุคลากรเพื่อดูโครงสร้าง
24 : คณะผู้บริหาร
25 : สำนักปลัด
26 : กองคลัง
27 : กองสวัสดิการ
28 : กองช่าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
142 หมู่ 3 ตำบลนาโพธิ์ อำเภอกุสุมาลย์ จังหวัดสกลนคร 47210 โทรศัพท์: 042704837 E-mail :napo.sakon63@gmail.com Facebook:องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ อำ